Klyp logo

het cloud archief

Algemene voorwaarden

Op deze website Klyp.nl zijn algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Intellectueel eigendom

1.1 Het is toegestaan de informatie op deze website te gebruiken, mits u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

1.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klyp is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom van deze website ligt bij Klyp.

2. Indien van toepassing:

2.1 Indien er prijzen op onze website staan vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Klyp te mogen claimen of te veronderstellen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Klyp streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

3.2 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

3.3 Klyp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

4. Wijzigingen

4.1 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie hiervan op de website Klyp.nl.